Main Page.vi

From LibrePlanet
Jump to: navigation, search

Main_Page vi vi


Tham gia hoặc bắt đầu một đội!

LibrePlanet là gì?

Dự án LibrePlanet là một mạng lưới toàn cầu của các nhà hoạt động phần mềm miễn phí và các đội làm việc với nhau để tiếp tục giúp đỡ những lý tưởng của phần mềm tự do bằng cách ủng hộ và đóng góp cho phần mềm miễn phí.

Tham gia!

tạo ra một hồ sơ cá nhân và nhận được hoạt động!

giúp đỡ wiki: đội LibrePlanet (danh sách email)